ยินดีต้อนรับเข้าสู่ : www.satakarn.com


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา ภาษาไทย ภาษาล้านนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เยาวชนไทย

                       เยาวชนไทย
                  ตื่นเช้ามาโรงเรียนตั้งใจเพียรเรียนศึกษา
       ฝึกฝนวิทยาพัฒนาตนให้รุ่งเรือง
 สุ ฟังอ่านรอบรู้
 จิ  วิเคราะห์ดูปราดเปรื่อง
       ปุ ถามให้ประเทือง  ลิ ขิตเรื่องจดจำดี
            อย่าริรักในวัยเรียนจงพากเพียรเพื่อศักดิ์ศรี
       อันวิชาค่าทวีพาชีวีสุขสบาย
            อย่าหลงแสงสีเสียงอาจเพลี่ยงพล้ำเสื่อมเสียหาย
       อย่าเสพสิ่งเมาตาลายพาวอดวายต้องเสียคน
            ยาบ้ายาเสพติดอย่าคิดลองตรองเหตุผล
       พิษภัยแสนทุกข์ทนไม่น่ายลจงห่างไกล
           เยาวชนคนดีเป็นศรีชาติชื่นสดใส
       พลังของชาติไทยก้าวหน้าไกลไทยรุ่งเรือง
ศตกาญจน์


วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกหัดวรรณกรรมพุทธศาสนา


วรรณกรรมพุทธศาสนาแบบฝึกหัดที่ ๑
  ๑.  ในสวรรณสามชาดก พระโพฺธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอะไร
              ตอบ....................................................................
  ๒.  ในชนกชาดก  พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอะไร
              ตอบ...................................................
  ๓.  ในนารทชาดก  พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอะไร

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ค่าวฮ่ำมาเฮียนตั๋วเมืองกั๋นเต๊อะ

.
                               ค่าวฮ่ำมาเฮียนตั๋วเมืองกั๋นเต๊อะ
ฅ่าวฯร่ำมารยฯรต฿วฯเมือฯงกันฯเทิอฯะ
                  ค่าว  ฮ่ำ  มา  เฮียน ตั๋ว เมือง  กั๋น เต๊อะ
            แต่งฯโดยฯ ลุงน้อฯยฯสิง์หฯแก้วฯ  มโนเพัชรฯฯ  
             แต่งโดย   ลุง  น้อย สิงห์ แก้ว    มโนเพชร
     คติกอฯรสารฯ  โบราณฯว่าฯไว้  ตามฯที่ได้  ยินฯเพิ่นฯไขจา

วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ (เขมร)

         คำภาษาเขมรที่ไทยนำมาใช้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ  ทั้งภาษาทั่วไป ภาษาในวรรณคดี และคำราชาศัพท์  มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปและเสียงให้กลายเป็นคำไทย จนทำให้เราเข้าใจไปว่าคำต่างๆ เหล่านั้นเป็นคำไทย  คำที่มาจากภาษาเขมรมีข้อสังเกต ดังนี้

คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ ๑

คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
            คำที่ใช้ในภาษาไทยของเรามีคำอยู่จำนวนมากที่เป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาอื่น เช่น มาจาก    ภาษาสันสกฤต บาลี เขมร ชวา จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เป็นต้น  ซึ่งการรับคำภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ใน  ภาษาไทย มีสาเหตุ ดังนี้