ยินดีต้อนรับเข้าสู่ : www.satakarn.com


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา ภาษาไทย ภาษาล้านนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป


                       เยาวชนไทย
                  ตื่นเช้ามาโรงเรียนตั้งใจเพียรเรียนศึกษา
       ฝึกฝนวิทยาพัฒนาตนให้รุ่งเรือง
 สุ ฟังอ่านรอบรู้
 จิ  วิเคราะห์ดูปราดเปรื่อง
       ปุ ถามให้ประเทือง  ลิ ขิตเรื่องจดจำดี
            อย่าริรักในวัยเรียนจงพากเพียรเพื่อศักดิ์ศรี
       อันวิชาค่าทวีพาชีวีสุขสบาย
            อย่าหลงแสงสีเสียงอาจเพลี่ยงพล้ำเสื่อมเสียหาย
       อย่าเสพสิ่งเมาตาลายพาวอดวายต้องเสียคน
            ยาบ้ายาเสพติดอย่าคิดลองตรองเหตุผล
       พิษภัยแสนทุกข์ทนไม่น่ายลจงห่างไกล
           เยาวชนคนดีเป็นศรีชาติชื่นสดใส
       พลังของชาติไทยก้าวหน้าไกลไทยรุ่งเรือง
ศตกาญจน์


วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แบบฝึกหัดที่ ๗ ฝึกอ่านและเขียนสระล้านนา


                               แบบฝึกหัดที่ ๗  ฝึกอ่านและเขียนสระภาษาล้านนา
                สระในภาษาล้านนามี ๒ ประเภท ได้แก่ สระลอยและสระจม
      ๑.  สระลอย หมายถึงสระที่เป็นอิสระ สามารถนำไปประกอบคำได้ โดยไม่ต้องนำไปประสมกับพยัญชนะ

สระลอย
อ   อา  พงฯ   พงฯยฯ   อุฯ   อูฯ   เอฯ  โอ
เทียบกับสระภาษาไทย
      อ (อะ)     อา          อิ          อี          อุ         อู         เอ     โอ
การออกเสียงสระลอย
       อ๋ะ        อา          อิ๋          อี          อุ๋         อู         เอ      โอ
    
      ๒.  สระจม  หมายถึง สระที่นำไปประสมกับพยัญชนะและวรรณยุกต์ มี ๒ ชนิด ได้แก่ สระเดี่ยว  และ
           สระประสม
           ๒.๑  สระเดี่ยว มี ๑๘  เสียง ดังนี้
ที่
สระล้านนา
สระไทย
ชื่อสระล้านนา
ประสมกับพยัญชนะ
อะ
ไม้ก๋ะ
กะ
อา
ไม้ก๋า
กา
อิ
อิ
ไม้กิ๋
กิ
อี
อี
ไม้กี๋
กี
อึ
อึ
ไม้กึ
กึ
อื
อื
ไม้กื๋อ
กื
อุ
อุ
ไม้กุ๋
กุ
อู
อู
ไม้กู๋
กู
เ-ะ
เ- ะ
ไม้เก๊ะ
เกะ
๑๐
เอ
ไม้เก๋
เก
๑๑
แ-ะ
แ- ะ
ไม้แก๋ะ
แกะ
๑๒
แ -
ไม้แก๋
แก
๑๓
โ-ะ
โ- ะ
ไม้โก๋ะ
โกะ
๑๔
โอ
ไม้โก๋
โก
๑๕
โออฯะ
เ- าะ
ไม้เก๋าะ
โกอฯะ
๑๖
อํอฯ
       -อ
ไม้ก๋อ
กํอฯ
๑๗
เอิอฯะ
เ- อะ
ไม้เก๋อะ
เกิอฯะ
๑๘
เอิอฯ
เ -อ
ไม้เก๋อ
เกิอฯ
       ** รูปสระบางสระต้องมีตัว       หรือ  อ   ด้วย  เพราะบางรูปสระถ้าไม่มีพยัญชนะจะไม่สามารถพิมพ์ได้
       ให้ผู้เรียนสังเกตการนำไปประสมสระในช่องสุดท้าย

     ๒.๒  สระประสมมี ๖ เสียง ดังนี้
ที่
สระล้านนา
สระไทย
ชื่อสระล้านนา
ประสมกับพยัญชนะ
-฿วฯะ
อัวะ
ไม้กัวะ
ก฿วฯะ
-฿วฯ
อัว
ไม้กั๋ว
ก฿วฯ
เ-ยฯะ
เอียะ
ไม้เกี๋ยะ
เกยฯะ
เ-ยฯ
เอีย
ไม้เกี๋ย
เกยฯ
เอือฯะ
เอือะ
ไม้เกื๋อะ
เกือฯะ
เอือฯ
เอือ
ไม้เกื๋อ
เกือฯ

     ๓.  สระเกิน หมายถึง สระที่มีเสียงพยัญชนะประสมอยู่ด้วย มี ๑๐ เสียง ดังนี้
ที่
สระล้านนา
สระไทย
ชื่อสระล้านนา
ประสมกับพยัญชนะ
อำ
อำ
ไม้ก๋ำ
กำ
ไม้ไก๋
ไก
ไม้ใก๋
ใก
ไ-ยฯ
ไ- ย
ไม้ไก๋ย
ไกยฯ
ไ-ยยฯ
ไ--ยย
ไม้ไก๋ยย
ไกยยฯ
เอัา
เอา
ไม้เก๋า
เกัา

เอา
ไม้เก๋าห่อหนึ้ง
อี้
เอา
ไม้เก๋าจู้จี้
กี้
อูา
เอา
เอา
อูา
๑๐
ฤา
ลึ   ลือ
รฤ

    ฝึกอ่านคำที่ประสมสระเกิน
กำ
ดำ
ลำ
เขัา
เบัา
อูา
ดั่งฯฤ
ก๋ำ
ดำ
ลำ
เขา
เบา
เอา
ดั่งลือ
ไพ
ไกลฯฯ
ไผ
ใส
ใจ
อุฯบไมยฯ
เสยํยฯ
ไป
ไก๋
ไผ
ใส
ใจ
อุปไมย
เสยฺยํ

ไม่มีความคิดเห็น: